Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities.

1. Nieuwenhuis Coaching en Training is een eenmanszaak dat zich richt op het verlenen van diverse diensten met betrekking tot coaching en training, voor zowel de zakelijke klant als de consument.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Nieuwenhuis Coaching en Training en Nieuwenhuis Coaching en Training de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Nieuwenhuis Coaching en Training en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Nieuwenhuis Coaching en Training en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende persoonlijke training en teamcoaching, alsmede alle andere door Nieuwenhuis Coaching en Training ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.nieuwenhuis-coaching.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Nieuwenhuis Coaching en Training gesloten Overeenkomsten waarbij Nieuwenhuis Coaching en Training Diensten aanbiedt of producten levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Nieuwenhuis Coaching en Training overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.
6. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Nieuwenhuis Coaching en Training zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Nieuwenhuis Coaching en Training zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod.
2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Nieuwenhuis Coaching en Training via
de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Nieuwenhuis Coaching en Training zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen in een middels een oriënterend- en/of intakegesprek en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals overeengekomen in de offerte of de Overeenkomst.
4. Als Nieuwenhuis Coaching en Training een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Nieuwenhuis Coaching en Training kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Nieuwenhuis Coaching en Training dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Nieuwenhuis Coaching en Training deze schriftelijk bevestigt.
6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Nieuwenhuis Coaching en Training.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Nieuwenhuis Coaching en Training zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.
2. Hierbij garandeert Nieuwenhuis Coaching en Training de Diensten uit te voeren conform de vereisten van het ST!R-keurmerk.
3. Nieuwenhuis Coaching en Training heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Bij het inschakelen van derden zal Nieuwenhuis Coaching en Training de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Nieuwenhuis Coaching en Training worden doorbelast aan Opdrachtgever.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nieuwenhuis Coaching en Training aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Nieuwenhuis Coaching en Training worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nieuwenhuis Coaching en Training zijn verstrekt, heeft Nieuwenhuis Coaching en Training het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Nieuwenhuis Coaching en Training zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Nieuwenhuis Coaching en Training hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Nieuwenhuis Coaching en Training dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Nieuwenhuis Coaching en Training en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Nieuwenhuis Coaching en Training is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn.
4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Nieuwenhuis Coaching en Training op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Nieuwenhuis Coaching en Training en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Nieuwenhuis Coaching en Training is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Nieuwenhuis Coaching en Training goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is Nieuwenhuis Coaching en Training bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Nieuwenhuis Coaching en Training niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Nieuwenhuis Coaching en Training en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.
4. Indien Nieuwenhuis Coaching en Training niet blijkt te voldoen aan het vereiste ST!R-keurmerk, is Opdrachtgever gerechtigd om de reeds gedane betaling terug te vorderen.
5. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Nieuwenhuis Coaching en Training gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Nieuwenhuis Coaching en Training vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Nieuwenhuis Coaching en Training op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Annulering

1. Annulering na ondertekening van de offerte is mogelijk.
2. Nieuwenhuis Coaching en Training maakt gebruik van de volgende regeling bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de Dienst:

    a. Indien er door een consument wordt geannuleerd binnen 7 dagen voor aanvang van de Dienst, wordt 30% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
    b. Indien er door een consument wordt geannuleerd binnen 48 uur voor aanvang van de Dienst, wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
    c. Indien er door een zakelijke klant wordt geannuleerd binnen 14 dagen, maar ten minste 7 dagen voor aanvang van de Dienst, wordt 30% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
    d. Indien er door een zakelijke klant wordt geannuleerd binnen 7 dagen, maar ten minste 24 uur voor aanvang van de Dienst, wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
    e. Indien er door een zakelijke klant wordt geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang van de Dienst, wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

3. Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
4. In afwijking van het bovenstaande zal er in geval van bijzondere omstandigheden in gezamenlijk overleg een passende oplossing worden gezocht

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de zakelijke offerte of de zakelijke Overeenkomst zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien de Klant een consument is, zijn de bedragen in de offerte of Overeenkomst inclusief BTW.
2. Tevens is Nieuwenhuis Coaching en Training gerechtigd reiskosten in rekening te brengen.
3. Nieuwenhuis Coaching en Training heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
4. De betaling van de Dienst dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie, tenzij anders wordt overeengekomen.
5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Nieuwenhuis Coaching en Training mede te delen.
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien Nieuwenhuis Coaching en Training besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
8. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan Nieuwenhuis Coaching en Training verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Nieuwenhuis Coaching en Training bepalend zijn, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
2. Nieuwenhuis Coaching en Training is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies of onjuiste training dan wel coaching indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
3. Opdrachtgever garandeert dat zij handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Nieuwenhuis Coaching en Training is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever en/of werknemer strijdig handelt met wet- en regelgeving.
4. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van Nieuwenhuis Coaching en Training. Op Nieuwenhuis Coaching en Training ligt uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting, maar slechts een inspanningsverplichting.
5. Nieuwenhuis Coaching en Training is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, imagoschade en inkomstenderving.
6. Nieuwenhuis Coaching en Training is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
7. De Opdrachtgever vrijwaart Nieuwenhuis Coaching en Training voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
8. Indien Nieuwenhuis Coaching en Training aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Nieuwenhuis Coaching en Training met betrekking tot haar Diensten.
9. De aansprakelijkheid van Nieuwenhuis Coaching en Training is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Nieuwenhuis Coaching en Training niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Nieuwenhuis Coaching en Training.
11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Nieuwenhuis Coaching en Training, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Nieuwenhuis Coaching en Training zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Nieuwenhuis Coaching en Training of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Nieuwenhuis Coaching en Training overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Nieuwenhuis Coaching en Training heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Nieuwenhuis Coaching en Training kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Identiteit van Nieuwenhuis Coaching en Training

1. Nieuwenhuis Coaching en Training is bij de KvK geregistreerd onder nummer 73731277 en draagt btw-identificatienummer NL001738759B58. Nieuwenhuis Coaching en Training is statutair gevestigd aan Bestenhof 3, 5324 AH te Ammerzoden.
2. Nieuwenhuis Coaching en Training is per e-mail te bereiken via info@nieuwenhuis-coaching.nl of middels de website www.nieuwenhuis-coaching.nl en telefonisch op 0031-6 16602296.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Nieuwenhuis Coaching en Training en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Nieuwenhuis Coaching en Training en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland, zittingsplaats Arnhem.

Artikel 14 Slotbepalingen

1. Deze Algemene voorwaarden staan vermeld op de Website www.nieuwenhuis-coaching.nl en zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail, via info@nieuwenhuis-coaching.nl

Contact